Hockeyroos V China Game 1

_PB19197

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19215

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19117

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19173

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19040

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19223

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19262

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19276

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19317

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19331

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19363

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19397

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19429

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19567

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19468

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19575

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19709

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China

_PB19724

2015 2nd April. Day 1 International Hockey Sydney. Australia V China