2013 Rolex Sydney to Hobart

Blakeman_2013_100027

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100094

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100200

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100208

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100077

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100136

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100369

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100416

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100353

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100212

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100541

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100561

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100616

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100735

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100689

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_100672

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_101042

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start

Blakeman_2013_101056

26/12/13, Sydney, Australia, Sydney to Hobart Start